co jest przedmiotem ubezpieczenia w warta autocasco komfort?

4 czerwca 2019

samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony przy dopuszczalnej ładowności
do 800 kg wraz z wyposażeniem jest ubezpieczany od:
– uszkodzenia
– całkowitego zniszczenia
– kradzieży w całości lub jego części
-bagaż znajdujący się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym
pojeździe jest ubezpieczany od uszkodzenia lub całkowitego
zniszczenia
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego
pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.